Buscar en este blog

Translate

sábado, 2 de julio de 2011

BADIA DEL VALLÉS, ELECCIONES, DESAHUCIOS, HIPOTECAS, FISCALÍA, RECALIFICACIONES.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 2-07-2011. Que la población condensa la más negra concentración de delitos posibles y cutres de la Burbuja Inmobiliaria abanderados por la Caixa Cataluña… y sin detención alguna, o que sea la única ciudad que pacta con las socialistas Generalitat y caixa detener los desahucios antes de que los Indignados se lanzaran en campaña por toda España, quizá sea una de las razones por las que su alcaldesa socialista y letrada Eva Menor Contador repita, aunque por los pelos.

Consultando mi blog y el de alguna asociación de vecinos, el panorama está clarísimo. Y si el cuadro de los resultados electorales muestra que más de la mitad de la población está tan indignada que no vota, no es de extrañar que sospechen de cualquier movimiento y proposición municipal.BADIA DEL VALLÈS - Resultados Elecciones Municipales 2011
Datos de las 22:18
del 22 de Mayo de 2011
Escrutado 100%
Concejales a elegir en 2011: 17
Concejales elegidos en 2007: 17
2011
Total votantes 5.062 47,61%
Abstención 5.570 52,39%
Votos nulos 50 0,99%
Votos en blanco 151 3,01%
Distribución de concejales
Concejales a elegir: 17
Candidaturas Votos Concejales
PSC-PM 1.704 34,00% 7
(AEB) (cav) 1.166 23,26% 4
PP 754 15,04% 3
ICV-EUiA-E 380 7,58% 1
CiU 347 6,92% 1
PxC 310 6,19% 1
C's 138 2,75%
Esquerra+Ri.Cat-AM 62 1,24%


Y bajo esa perspectiva me envía un mail un vecino;

“Antes de las municipales querían aprobar este convenio que te envío, y en otro archivo adjunto datos del registro de la propiedad de Sabadell y certificado del catastro, si te fijas bien los terrenos una parte los compró la Inmobiliaria Parc Sur SL el 21 de diciembre de 2007, por mas de 4 mlls de € , (según registro de la propiedad de Sabadell) en esos terrenos se iva a construir una residencia y ahora van a recalificar los terrenos para zona industrial o comercial y eso que solo tenemos en este pueblo 0,8 kms2 de superficie, imagínate, pero es que ahora los del PSC no tienen mayoría absoluta, entonces pactarán con el diablo con tal de sacar ese convenio por pleno municipal… si ves algo que 4 ojos ven mas que dos, dímelo por favor, esta es la democracia que tenemos”


Yo, viendo desde lejos, no intuyo más maniobras que las lógicas entre inmobiliarias y sus proyectos, pero como a poco que se consulte en Internet se descubren “clásicos inmobiliarios” de la comarca, adjunto el convenio por si algún comentarista añade alguna truculencia al uso… muy posible.


CONVENI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL FRONT DEL RIU SEC, AL
TERME MUNICIPAL DE BADIA DEL VALLÈS.
A la localitat de Badia del Vallès, el dia d’abril de 2011,
ES REUNEIXEN,
D’una part, la senyora EVA MENOR CANTADOR, Alcaldessa-Presidenta de
l’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, assistida en aquest acte per la senyora
Carmen Coll Gaudèns, Secretària General accidental, als efectes establerts a l’article
13.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
D’altra part, el Sr. RICARD TORRAS SOLERVICENS, major d’edat, amb DNI
39.296.054-W, que actua en qualitat de President del Consell d’administració de la
societat mercantil VANTOUREIX, SL amb número d’identificació fiscal B-62574777 i
domicili a Sabadell, carrer Advocat Cirera núms. 8-10 4t-1a (08201), constituïda per
temps indefinit davant el Notari, Sr. Jaime Bercovitz Rodriguez-Cano, a Manresa el 27
d’abril de 2001. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 33.616, foli 109, full
B-232072, inscripció 1a.
i de l’altra, el Sr. MANUEL BARANERA CASACUBERTA, major d’edat, amb DNI núm.
38.973.424-C, que actua en la seva qualitat d’apoderat de la societat INMOBILIARIA
PARC SUD, SL, amb número d’identificació fiscal B-08182917 i domicili a Sabadell,
carrer Sant Vicenç núm. 51 (08208), constituïda per temps indefinit amb la
denominació de “Inmobiliaria Social Vallesana, SA” davant el Notari de Barcelona Sr.
Angel Martínez Sarrión en data 10 de juny de 1964. Inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona, volum 24.621, foli 56, full B-78274. .
Les parts, en les seves respectives representacions, es reconeixen capacitat suficient
per obligar-se i
EXPOSEN,
I. Que la societat INMOBILIARIA PARC SUD, SL és propietària dels terrenys
situats en el terme municipal de Badia del Vallès, la situació dels quals es reflecteix en
el plànol annex núm. 1, amb una superfície total de 29.396’89 m2.
II. Que, per la seva banda, la societat VANTOUREIX, SL és propietària dels
terrenys situats en el terme municipal de Badia del Vallès, la situació dels quals es
reflecteix en el plànol annex núm. 2, amb una superfície total de 27.673’84 m2.
III. Que el planejament urbanístic vigent qualifica els esmentats terrenys com a
”Equipaments de nova creació de caràcter local” (7b), “Protecció de sistemes
generals” (9), “Parcs i jardins de nova creació de caràcter local” (6b), “Sistema viari
bàsic. Xarxa viària bàsica” (5), “Sistema ferroviari” (3) i “Parcs forestals de repoblació”
(28), tal com es reflecteix en el plànol annex núm.3.
IV. Que, atesa la transformació urbanística dels sòls situats al nord-oest del
municipi, en el sector “Sant Pau del riu Sec” de Sabadell, esdevé convenient preveure
una redefinició dels usos previstos en l’espai situat entre el conjunt d’edificacions que
configura el nucli urbà de Badia del Vallès i l’esmentat nou sector d’activitats
econòmiques, amb l’objectiu de possibilitar la implantació de nous usos i connectivitats
que permetin establir un nou front de qualitat urbana.
V. Que l’Ajuntament de Badia del Vallès està interessat en iniciar la formulació
d’una Modificació puntual del Pla General Metropolità que inclogui, a més dels
esmentats terrenys, d’altres de propietat pública, a fi i efecte de preveure nous usos de
caràcter terciari i redimensionar i adequar a la nova ordenació els sòls actualment
previstos per a diferents sistemes urbanístics. L’àmbit de la modificació puntual del
planejament general és el que es reflecteix en el plànol annex núm. 4.
VI. Que l’Ajuntament de Badia del Vallès està interessat i els propietaris hi estan
d’acord en modificar la regulació urbanística dels sòls inclosos en l’esmentada
modificació puntual del Pla General Metropolità transformant, parcialment, les
destinacions actualment previstes pel planejament urbanístic vigent i establint una
nova ordenació urbanística sobre la base d’un desenvolupament sostenible i una
utilització racional del territori.
VII. Que, en aquest sentit, el present conveni urbanístic constitueix el marc de
concertació dels interessos públics amb els interessos privats per a la delimitació d’un
àmbit de planejament en el que s’ha d’establir una nova ordenació urbanística, de
conformitat amb els següents
PACTES
Primer. OBJECTE DEL PRESENT CONVENI
L’Ajuntament de Badia del Vallès es compromet, per una banda, a impulsar la
Modificació puntual del Pla General Metropolità al front del riu Sec i la corresponent
tramitació de l’instrument de planejament en l’àmbit de la delimitació que es concreta
en el plànol annex núm. 4, que s’acompanya, amb l’objectiu de preveure la implantació
de nova edificabilitat destinada a usos terciaris i la redefinició dels sòls destinats a
diferents sistemes urbanístics, i, per l’altra, es compromet a tramitar els projectes de
gestió urbanística que presentin els propietaris en desenvolupament de la Modificació.
Segon. REDACCIÓ DE LES FIGURES DE PLANEJAMENT I GESTIÓ
L’Ajuntament de Badia del Vallès formularà la corresponent modificació puntual del Pla
General Metropolità, comprometent-se a dur a terme tots els actes i tràmits legals
necessaris per tal que s’aprovi definitivament en el més breu termini possible. En
aquest sentit, s’estima un termini de nou (9) mesos des de la redacció fins a
l’aprovació definitiva de la Modificació, a comptar des de la signatura del present
conveni.
Els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon que delimitarà la Modificació
es formularan conjuntament per les societats Vantoureix, SL i Inmobiliaria Parc Sud,
SL i es presentaran a l’Ajuntament en el termini màxim d’un (1) any des de l’aprovació
definitiva de la Modificació del Pla, comprometent-se l’Ajuntament a la seva immediata
tramitació des de la seva presentació.
Així mateix, els intervinents s’obliguen expressament a realitzar tots aquells actes que
siguin previstos per tal d’impulsar, afavorir i obtenir l’aprovació del planejament
urbanístic en el termini esmentat anteriorment, i l’aprovació dels instruments de gestió
urbanística necessaris per a la seva execució.
Tercer. ASPECTES RELATIUS AL CONTINGUT DEL PLANEJAMENT
La proposta d’ordenació de referència es reflecteix indicativament en el plànol annex
núm. 5.
Amb independència de l’establert en l’esmentat plànol, el planejament haurà de
redactar-se de manera que:
a) Estableixi una nova ordenació què, modificant l’actual, determini noves zones
destinades a ús terciari i redefineixi els sistemes d’espais lliures públics,
equipaments i viari.
b) La gestió urbanística serà del tipus “integrada”, tal com es defineix a l’article 117.1
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost (en endavant TRLU).
c) La modificació delimitarà un polígon d’actuació urbanística, l’àmbit del qual es grafia
en el plànol annex núm. 5 i que correspon als terrenys propietat de les societats
Vantoureix, SL i Inmobiliaria Parc Sud SL, i a sòls de domini públic municipal. En
aquest sentit el polígon integrarà dues unitats de zona anomenades “Porta Badia” i
“la Rodona”.
d) El polígon s’executarà pel sistema d’actuació de reparcel·lació, en la modalitat de
compensació bàsica. En el cas que els propietaris no presentin, per a la seva
tramitació, els projectes de reparcel·lació i urbanització en el termini màxim d’un (1)
any des de l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla, l’Ajuntament de Badia del
Vallès podrà procedir al canvi de sistema d’actuació, aplicant el de cooperació.
e) Correspondrà al polígon un sostre total de 38.000 m2 destinats a usos terciaris (clau
18 T) i distribuïts quant a 25.000 m2 a “la Rodona” i 13.000 m2 a “Porta Badia”.
D’aquest sostre, com a mínim 31.000 m2 seran comercials, corresponent 25.000 m2
a l’àmbit de “la Rodona” i 6.000 m2 a l’àmbit de “Porta Badia”.
Quart. ALTRES COMPROMISOS DE GESTIÓ
a) Cessió d’aprofitament urbanístic.
Els propietaris del polígon cediran a l’administració actuant el 15% de l’aprofitament
urbanístic que la Modificació del Pla genera en el polígon.
En cas que el planejament prevegi una parcel·la única i indivisible a cada unitat de
zona, la cessió del sòl corresponent al 15% de l’aprofitament, podrà ser substituïda
per l’equivalent del seu valor econòmic, d’acord amb el previst a l’article 43.3 del
TRLU.
b) Abast de les obres i costos d’urbanització.
En el plànol annex núm. 6 s’ha assenyalat la superfície del sòl que ha de ser
objecte d’urbanització amb càrrec als propietaris del polígon. com a càrrega
externa, a més de la que correspon a la del propi polígon, que haurà de garantir en
qualsevol cas l’adequada connexió a les xarxes de serveis.
L’import estimatiu dels costos d’urbanització s’estableix en la quantitat de 5.811.902
€ (IVA no inclòs). En tot cas, els costos d’urbanització hauran de garantir l’equilibri
de.beneficis i càrregues del polígon. Als efectes oportuns, es fa constar que en
l’esmentada quantitat s’inclouen les càrregues externes corresponents al terme
municipal de Badia del Vallès assumides per “Vantoureix, SL” en execució del Pla
parcial urbanístic del sector de Sant Pau del Riu Sec.
c) Obligacions dels propietaris respecte dels costos d’urbanització i l’execució
de les obres.
Les despeses d’urbanització del polígon aniran totalment a càrrec dels propietaris
del mateix.
La cessió a l’Ajuntament de Badia del Vallès del 15% de l’aprofitament del polígon
es realitzarà lliure de càrregues d’urbanització, de conformitat amb el que preveu
l’article 46 del TRLU.
Respecte dels terrenys municipals inclosos en el polígon d’actuació, les parts
manifesten que la seva inclusió ho és només als efectes de la seva urbanització, no
generant drets quant a l’atribució d’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament de Badia
del Vallès, atès que van ser obtinguts per cessió.
Atenent a les característiques i situació dels terrenys aportats per “Vantoureix, SL” i
per “Inmobiliaria Parc Sud, SL”, ambdues societats convenen que el repartiment de
l’aprofitament del polígon entre els propietaris serà a raó del 34,21 % i del 65,79 %,
respectivament.
El projecte d’urbanització serà únic per a la totalitat del sòl del polígon. Les obres es
podran executar alhora, sense solució de continuïtat, o bé es podran desenvolupar
en dues fases, vinculades a les corresponents unitats de zona en les que es
concretarà l’aprofitament urbanístic. Aquestes fases podran ser recepcionades
parcialment per part de l’Ajuntament sense necessitat que estiguin completament
acabades les obres de la totalitat del polígon, tal com preveu l’article 169.2 del
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
Les obres d’urbanització s’hauran d’iniciar en un termini màxim de dotze (12)
mesos, comptats a partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i de la
inscripció del projecte de reparcel·lació en el Registre de la Propietat. La finalització
de la totalitat de les obres d’urbanització s’haurà de produir en un termini màxim de
36 mesos a partir de l’esmentada inscripció registral.
Cinquè. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
RESPECTE AL CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
La Modificació pot comportar l’alteració de la delimitació de la trama urbana
consolidada (TUC), tal com preveu l’article 8.3 a) del Decret–llei. 1/2009, de 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o be el reconeixement de la seva
implantació excepcional, previst en l’article 9.3. En aquest sentit, l’Ajuntament de Badia
del Vallès es compromet a dur a terme les gestions necessàries davant de les
administracions, Direcció General d’Urbanisme (DGU) i Direcció General de Comerç
(DGC), per tal que les dues unitats de zona del polígon que es delimitarà s’incloguin
dins de la TUC del municipi o, en el seu cas, es reconegui la seva “excepcionalitat”.
En el cas de que, prèviament a l’aprovació provisional de la Modificació del Pla o en
l’aprovació definitiva, s’alterés l’edificabilitat i/o la distribució d’usos en els termes
estipulats en el present conveni, es podrà procedir a la seva revisió.
Sisè. TRANSMISSIÓ D’OBLIGACIONS
En cas de venda dels terrenys amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del projecte
de reparcel·lació, els sotasignats s’obliguen a fer constar en les corresponents
escriptures de compravenda l’obligació de subrogació dels adquirents en les
obligacions derivades del present conveni.
Setè. OCUPACIÓ DIRECTA DE SISTEMES
L’Ajuntament de Badia del Vallès reconeix de forma expressa que ja ha procedit a
l’ocupació dels terrenys que integren la rotonda d’accés al municipi de Badia del
Vallès, propietat d’Inmobiliaria Parc Sud, SL, donant aquesta societat la seva
conformitat a dita ocupació. Aquests terrenys es grafien en el plànol annex núm. 7.
De conformitat amb el que determina l’article 156 del TRLU, aquesta ocupació no
afectarà els drets d’Inmobiliaria Parc Sud, SL en el procediment d’execució del
planejament.
Vuitè. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI
L’aprovació del present conveni correspon al Ple de l’Ajuntament, per la qual cosa els
seus efectes resten supeditats a l’acord d’aprovació-ratificació del mateix, quedant
condicionada la seva vigència a l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya de
la Modificació puntual del Pla General Metropolità al front del riu Sec en els termes que
es deriven del present Conveni.
Novè. PUBLICITAT
D’acord amb el que estableix l’article 104 del TRLU, aquest conveni urbanístic s’haurà
d’integrar en la documentació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al
front del riu Sec del terme municipal de Badia del Vallès, s’ha de sotmetre a la
informació pública corresponent i pot ser objecte de consulta un cop aprovat.
D’altra banda, l’Ajuntament de Badia del Vallès haurà de garantir la consulta
presencial i per mitjans telemàtics del present conveni urbanístic un cop estigui
subscrit i n’ha de trametre una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat en el
termini d’un mes des de llur aprovació perquè s’inclogui al Registre de Planejament
Urbanístic de Catalunya.
I, en prova de conformitat, signen el present conveni per triplicat exemplar en el lloc i
data assenyalat a l’encapçalament.
L’Alcaldessa, Vantoureix SL Inmobiliaria Parc Sud, SL
Sra. Eva Menor Cantador Sr. Ricard Torras Solervicens Sr. Manuel Baranera Casacuberta
La Secretària General accidental,
Carmen Coll Gaudèns


No hay comentarios: