Buscar en este blog

Translate

martes, 21 de septiembre de 2010

PLAZA DE LAS GLORIAS VS. PUEBLO NUEVO. LA BARCELONA DEL FUTURO.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 21-09-10. Como continuación al escrito de ayer sobre los barrios de los dos extremos de la Avda, Diagonal cabe incluir en www.lagrancorrupcion.blogspot.com unos escritos y estudios de las asociaciones de vecinos. Ni entro ni salgo en valoraciones, únicamente adjunto.

Uno de los escritos se inicia:

Reflexiones sobre el Fracaso
El fracaso es un resultado adverso, inesperado, ante unas determinadas expectativas.
Este concepto también se puede entender a partir de su contrario: el éxito, el triunfo, la
gloria. De hecho, del fracaso al éxito, hay un solo paso. Como bien sabía Henry Ford1 “el
fracaso es, a veces, más fructífero que el éxito”.


Pero me temo que la frase esté inspirada por los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento ya dimitidos por el caso Palau. No se trata de un FRACASO, más bien de un ATRACO a la Ciudadanía. Quizá los barceloneses tengamos suerte de que ya no haya dinero para más aberraciones, especulaciones e hipotecas, y la PLAZA DE LAS GLORIAS, a la que ya le están añadiendo otro pegote “tecnológico”, quede para que una verdadera DEMOCRACIA decida como ha de ser el futuro CENTRO DE BARCELONA.

Que construir pisos para multimillonarios que no existían, o edificios para parques tecnológicos o imaginarias empresas de tecnologías-punta, no conducía a ningún lugar, se ha demostrado cuando vaciadas las caixas y agotada toda posibilidad de crédito exterior se muestra a medias o el esqueleto de lo que debía ser según nuestros alcaldes socialistas la BARCELONA DEL FUTURO.

En mis escritos llego a la conclusión que esta locura es el fruto de un Sistema dominando suelo y caixas, es decir, recalificaciones instituciones financieras e inmobiliarias, e infinita corrupción, la GRAN CORRUPCIÓN. Tras cada proyecto, sin estudio de mercado que le otorgara credibilidad ni lógica (o de pura fantasía) existe una hipoteca o varias (con valoración de una tasadora propia) y por tanto “negocio redondo”. También se da la gran empresa, por ejemplo Telefónica, que de hecho le sobra espacio en sus antiguos edificios porque su tecnología se reduce, pero por extraños pactos entre el Consorcio de la Zona Franca y el banquero-inmobiliario-político-consejero Narcís Serra construye un megaedificio que no le sirve para nada, a menos que dupliquen o tripliquen el espacio de los despachos para ejecutivos. Comentarios de su propia plantilla. Con o sin compradores de tanta construcción las caixas pagan o pagaban. Sentado por enésima vez el principio de la locura del ladrillo, sigo:

Ni yo ni nadie puede imaginar esa Barcelona del futuro, que no tenía posibilidad; una clase media-alta firmando hipotecas de 400.000 o 700.000 euros, y un barrio, más bien ciudad entera, a rebosar de yuppis de elevadísimos ingresos. Y digo una nueva ciudad porque entre la Barcelona, a donde los antiguos de Pueblo Nuevo dicen “anem a Barcelona”, y la que se ha construido o pretendían construir hay grandes espacios frontera o delimitando la Ciudad y sus antiguas y desmanteladas fábricas; entre ellos la Plaza de las Glorias, que más que Plaza es un nudo de comunicación enlazando barrios y centro, además de espacio abierto para trapichear con lo robado la noche anterior.

Continuará…

Compromís per Glòries
Resum dels resultats del Grup de Treball sobre la modificació urbanística en
l’àmbit de la Plaça de les Glòries i entorns i sobre la seva transformació global
L’Ajuntament de Barcelona, i els representants de les entitats veïnals i ciutadans de la plaça de les
Glòries i el seu entorn van constituir la Comissió de Seguiment per al projecte de remodelació de la
Plaça de les Glòries i els seus entorns l’any 2003. La Comissió va encarregar al Grup de Treball,
constituït el 17 de novembre de 2005, el debat tècnic de la proposta de Modificació del Pla General
Metropolità en l’àmbit de les Glòries. Els treballs d’aquest Grup culminen amb la presentació del
document de síntesi de resultats de les reunions del Grup de Treball de la proposta de MPGM de
l’àmbit de la plaça de les Glòries i el seu entorn en la reunió de la Comissió de Seguiment.
Atenent a aquestes consideracions, els components del Grup de Treball
INFORMEN
• Que les diferents propostes de planejament respecte l’àmbit que avui dia coneixem com a Plaça
de les Glòries des que en 1859 Ildefons Cerdà la va projectar per primera vegada en el Pla de
l’Eixample, donen idea de la complexitat de resolució d’un dels centres nodals de la ciutat, tant en
superfície com en el subsòl. L’encreuament de tres del principals carrers de la ciutat: Gran Via,
Diagonal i Meridiana; la important presència del ferrocarril i la seva connexió d’àmbit metropolità;
la incorporació del metro i, molt recentment, el tramvia; la seva situació estratègica que li ha
conferit que, des d’algunes concepcions de la ciutat, se la considerés una porta d’entrada i sortida
de la ciutat; i d’altres conceptes associats, han comportat que en diferents èpoques es
plantegessin solucions que primaven una o altra característica. Els barris de l’entorn sempre han
treballat per a la transformació de la Gran Via en una via urbana, eliminant la seva característica
d’autopista, i per la desaparició de les estructures viàries elevades que representen barreres entre
els barris i una preponderància insostenible del cotxe.
• Que consideren que les actuacions que es van produir al voltant de l’any 1992 van significar
guanyar grans equipaments culturals a l’entorn de la plaça, a l’àmbit de la Meridiana, d’una
banda, però també la construcció d’una solució viària en doble anella que es va adoptar atenent a
la dificultat objectiva de trobar una solució tècnica, en aquella època, que resolgués en el subsòl
l’encreuament del trànsit rodat, el pas de les línies de metro i ferrocarril i el col·lector tot
respectant el calendari de les obres olímpiques i les limitacions pressupostàries. Si bé aquella
20/03/2007 2
solució es va mostrar vàlida per a millorar les condicions de l’accessibilitat rodada a la ciutat, la
creació del nus viari elevat ha representat per als barris de Sagrada Família, Fort Pienc, Poblenou
i Clot- Camp de l’Arpa, confluents tots ells a la Plaça de les Glòries, una barrera en la
comunicació peatonal entre barris i un element que en permetre densitat de trànsit ha empitjorat
les condicions ambientals i de qualitat de vida de l’entorn urbà de la plaça. Per aquest i altres
motius les entitats veïnals sempre han estat critiques amb el nus viari. Per a les entitats veïnals,
l’any 1999 s’aprovà una MPGM en l’àmbit de Glòries que incloïa la creació de sòl per habitatges,
mantenia gran part dels habitatges existents afectats pel PMG de 1976, consolidava la presència
de l’anella viària i preveia importants inversions en zones verdes i equipaments que no s’han
realitzat. La situació de la zona es va anar deteriorant, amb el trànsit augmentat, sense
equipaments socials, provocant critiques i mobilitzacions que reclamaven solucions.
• Que les peticions i mobilitzacions veïnals de caire divers es van anar fent gradualment més
presents fins que el Programa d’Actuació Municipal de 2003 va incorporar la voluntat del govern
municipal d’iniciar una reforma de la Plaça de les Glòries i els seus entorns. Atenent a aquest
compromís municipal es van iniciar les converses i les negociacions entre els representants de
les entitats veïnals i els representants dels districtes i del sector d’Urbanisme de l’Ajuntament.
Inicialment, es va constatar que tot i coincidir en els aspectes principals, enderrocament del nus
viari elevat i soterrament del trànsit d’entrada i sortida de la ciutat amb la construcció d’un gran
parc, els posicionaments sobre la solució urbanística per a la configuració dels entorns de la plaça
i la concreció de la programació de les diferents actuacions anunciaven un notable desencontre.
El treball continuat i persistent, no només durant l’inici dels treballs, sinó també durant tot el
procés de tramitació de la Modificació de Pla General Metropolità ha aconseguit l’acostament de
les postures fins a la concreció d’allò que en aquest document es recull. Aquest també conté els
principals temes en que encara no s’ha aconseguit un acord o/i que es deixen oberts per a
processos de participació posteriors.
• Que posteriorment a endegar les converses, just en el inici de la tramitació administrativa, es va
dissenyar i consensuar un procés participatiu que assegurés la màxima informació possible a tots
els ciutadans però especialment als dels barris colindants a la Plaça així com la capacitat real de
donar a conèixer les seves opinions i poder participar en el procés de deliberació. En aquest
sentit el document de mesures de participació ciutadana va incorporar, totes les peticions,
consideracions i aclaracions que les entitats veïnals presents al procés participatiu van demanar
en les reunions que van tenir lloc a tal efecte. El document de mesures de participació ciutadana
en l’aprovació inicial ja inclou, per tant, les modificacions acordades.
• Que durant el període d’inici de treballs les AAVV de Sagrada Família, Fort Pienc, Poblenou i
Clot- Camp de l’Arpa, amb el suport de la FAVB, van expressar la seva voluntat de participar en
els treballs de la modificació. D’aquesta manera es va decidir crear un grup de treball composat
per tècnics municipals, tècnics independents a proposta de les entitats veïnals i un representant
20/03/2007 3
de cada una de les entitats. Prèviament s’havien produït tot un seguit de reunions de diferent
format amb els mateixos objectius.
• Que en data 15 de novembre de 2005 es va publicar l’edicte d’inici de treballs. Es van produir 8
reunions del grup de treball que van servir com a base per al document de MPGM en aprovació
inicial publicada el 24 de març de 2006 en la que les associacions de veïns van considerar que hi
havien avenços però també importants desacords i van criticar que no es donés la documentació
complerta fins dies després de l’aprovació inicial. Tot i que la previsió era de mantenir l’exposició
pública del document en Aprovació Inicial durant dos mesos, a petició del grup de treball es va
prorrogar en un mes el període ( fins el 24 de juny de 2006). Les entitats veïnals per la seva part
van convocar diferents jornades de debat i assemblees per mantenir informats als ciutadans dels
quatre barris més directament implicats en la reforma de l’avenç de les negociacions i les
diferents propostes i projectes que s’estaven plantejant. Aquesta forma de comunicació
Ajuntament-Entitats Entitats-Ciutadans es valora molt positivament per part del Grup de Treball.
Tanmateix s’ha valorat com a absolutament indispensable la celebració d’una Audiència Pública
per presentar el document que finalment es proposi dur a Aprovació Provisional. Aquest
Audiència va tenir lloc el 12 de març de 2007 a la sala Tete Montoliu de l’Auditori amb una gran
afluència de veïns i veïnes dels barris implicats.
• Que com a resultat de les deliberacions dutes a terme en el si del Grup de Treball entre els
representants de les entitats veïnals i els representants municipals, es presenten a la Comissió de
Seguiment les conclusions sobre cada un dels aspectes temàtics que el Grup ha debatut:
1. Calendari de l’aprovació de la Modificació de PGM: El 23 de març de 2007, es presentarà per a
l’aprovació del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona la Modificació del PGM de la Plaça de
les Glòries i el seu entorn. En el període màxim d’un mes, l’Ajuntament de Barcelona realitzarà
l’enviament de tota la documentació relativa a aquesta modificació a la Subcomissió d’Urbanisme,
depenent de la Generalitat de Catalunya, per a la seva valoració i, si s’escau, per a la seva aprovació
definitiva.
Un cop aprovada definitivament, es preveu per a finals del 2007, s’iniciaran els processos
administratius que han de permetre desenvolupar el planejament derivat i els diferents projectes
d’urbanització i d’edificació d’equipaments i habitatge inclosos a l’àmbit de la Modificació.
2. Actuacions en curs i immediates. Ja s’ha començat, i esta a punt d’acabar-se, una actuació
necessària per a realitzar la substitució de l’esquema viari actual pel nou: l’aparcament soterrani de
Ciutat de Granada- Gran Via, que ha d’acollir les places d’aparcament que desapareixeran amb
l’enderroc del nus viari elevat, està finalitzant la seva fase d’obres. De la mateixa manera i tot i que ja
havia estat licitada l’obra i a petició de les pròpies entitats veïnals, es va aturar la primera fase
d’enderroc de la part interior de l’anella perquè no estava prevista la continuació sense interrupció de
20/03/2007 4
les obres de substitució i enderroc i això hagués pogut fer ressorgir problemes en la gestió dels
espais públics.
Les associacions de veïns volen fer constar el seu desacord més absolut respecte a que no s’hagi fet
fins ara cap més de les inversions reivindicades o promeses per realitzar durant el mandat 2003-
2007, i respecte a que no s’hagin materialitzat en avenços pels barris la resta dels 18 milions d’euros
previstos en el PIM 2003-2007 per a la zona de Glòries.
3. Programa municipal 2007-2011: Les inversions compromeses en aquest document estan
periodificades en els quadres del cronograma adjunt. Aquest cronograma contempla pel període
2007-2011, corresponent al proper mandat municipal, tot un seguit d'actuacions, que el grup de treball
eleva al govern municipal a fi i efecte de la seva previsió en el PAM i el programa d'inversions 2007-
2011 que hauran de ser aprovats a l'inici del proper mandat, Igualment es preveu incloure en el
Programa d'Actuació Municipal el compromís de reivindicar davant les administracions competents la
resta de projectes que requereixen una inversió supramunicipal. Les entitats veïnals reclamen un
compromís concret sobre el calendari, la titularitat i el finançament de les obres. L’Ajuntament es
compromet a realitzar les accions necessàries per a poder donar compliment el següent calendari
aproximat.
Cronograma:
Les actuacions que apareixen en aquest llistat pretenen visualitzar l’horitzó temporal previst
d’execució de l’àmplia majoria dels projectes en que aquesta modificació cristal·litzarà. Com es
dedueix de la lectura del mateix, els condicionants temporals que representen la tramitació
administrativa, la tramitació del planejament derivat i dels projectes posteriors fan que l’execució
(l’inici de les obres) es situï a finals del 2008 per a moltes de les actuacions. Tot i així, el compromís
d’ambdues parts, especialment de l’Ajuntament de Barcelona, és el d’iniciar tant la preparació
(treballs previs) com l’execució d’aquelles actuacions que no depenguin de tramitacions posteriors
com en aquells casos en que sigui possible les obres que permetin portar a terme el desviament del
col·lector, la instal·lació d’instruments o elements de mesura ambiental o les actuacions diverses en
l’àmbit del transport públic (freqüències i modificacions de línies en bus i tramvia, carril BUS-VAO,...)
que assegurin l’inici de la reforma a la major brevetat possible. Pel que fa als temes relacionats amb
la mobilitat es comptarà amb l’assessorament dels tècnics pertinents per a l’anàlisi, avaluació i
proposta de mesures a posar en marxa. Els esmentats treballs s’elaboraran abans de la finalització
de l’any 2007. De la mateixa manera, s’avançarà en la gestió que faci possible la definició del
programa funcional de l’edifici d’equipaments locals al costat de l’edifici administratiu per a la seva
posterior projectació i execució. En aquest sentit s’impulsarà el treball d’una manera més directa en
aquests punts, com a punt previ a la resta d’actuacions.
20/03/2007 5
LocalL’emplaçament i la superfície destinada als diferents equipaments queden reflectits al plànol 1 que acompanya aquest document
Període necessari per a la tramitació del planejament derivat de la Modificació del PGM
Període necessari per a la redacció dels projectes. En el cas dels equipaments de titularitat de la Generalitat de Catalunya cal
abans preveure la posada a disposició i la cessió dels solars.
Aquest equipament està lligat a una MPGM diferent a la de la Plaça de les Glòries. Es preveu que la tramitació administrativa
duri fins a mitjans de 2008
Període corresponent a la construcció del projecte.
Solars per determinar ubicació exacta a l’entorn de la plaça, en complementarietat als àmbits pròxims del 22@. Amb
posterioritat a aquesta Modificació caldrà determinar el calendari de projectació i execució.
* Operació depenent d’altres administracions
** Ajuntament posarà prèviament a disposició el sòl i proposarà la seva inclusió en els propers convenis entre administracions
de manera que al menys se’n inclogui per a la zona un de cada tipus en cada conveni. La construcció dels equipaments depèn
d’altres administracions. En el cas de la residència de gent gran de Clot- Camp de l’Arpa, l’execució de les obres s’ajustarà a’l
acord firmat entre Ajuntament, Associació de Veïns i Federació Entitats Clot – Camp de l’Arpa. Per la seva banda, el CEIP i
l’escola bressol Sagrada Família requereixen la redacció d’un PMU del sector privat i la posterior reparcel·lació.
L’escola bressol demanada des de l’AVV de Clot- Camp de l’Arpa no queda inclosa en la relació ja que no s’ha trobat un
emplaçament adient per a la mateixa. Es trasllada a la comissió de seguiment del Pla d’Equipaments Públics del Clot-Camp de
l’Arpa (PEP) per a la futura inclusió en solars existents o que es puguin crear en els entorns de Glòries i dins del barri
**** No s’ha pogut acordar encara una ubicació pel Centre Integral de Formació Professional previst en el PEP. També queda
oberta la solució per l’Escola de Musica pel barri del Clot-Camp de l’Arpa, prevista en el PEP
4. Mesures de participació ciutadana: Tots els projectes que desenvolupin aquesta MPGM
incorporaran de forma obligatòria mesures de participació específiques per a cada un dels
processos així com un informe participatiu que reculli les actuacions realitzades. Un cop finalitzat
el procés participatiu de la modificació, les entitats veïnals i els representants municipals
mantindran reunions periòdiques en el sí d’una comissió de seguiment a la que es presentaran
els projectes resultants de l’esmentada modificació. En concret en l’elaboració dels PMU i en tots
els projectes de certa importància (urbanització, edificis, mobilitat, etc.), tant municipals com en
els que l’Ajuntament hi intervingui, es comptarà amb la participació veïnal des de l’inici, abans de
decantar-se per un model o tipus de projecte determinat. En qualsevol cas es garantirà la
presència en el procés de l’entitat/entitats veïnals de l’àmbit afectat.
Es proposarà a la Comissió de Seguiment que es convoqui de nou el Grup de Treball per a
continuar els treballs relacionats amb la coordinació i impuls dels projectes objecte de la MPGM i
àmbits colindants sens prejudici dels corresponents processos de participació.
5. Vials i mobilitat: El futur traçat viari a la zona de la Plaça de les Glòries es planteja, d’una
banda, amb el trànsit d’entrada i sortida de la ciutat soterrat i, de l’altra, en superfície es planteja
un trànsit que garanteixi les necessitats de mobilitat entre els diferents barris de l’entorn de la
plaça i la resta de la ciutat. Es passarà dels actuals 8 carrils de flux en superfície a una via
perimetral amb un traçat rectangular que estarà composat de 4 carrils , com a màxim, pels
vehicles privats més un dedicat al transport públic i un de segregat per a les bicicletes.
Prèviament a l'inici de les obres de deconstrucció de l'anella viària es redactaran els projectes de
millora del transport públic que afectin a la zona, iniciant la seva implantació independentment
dels terminis d'execució de l'anella. En qualsevol cas, es vetllarà per evitar que les obres de la
Plaça condicionin la realització dels projectes de transport públic. Tanmateix, s’hauran de dur a
20/03/2007 7
terme totes aquelles actuacions necessàries per a l'adequada protecció dels serveis de transport
públic en funcionament, a fi de minimitzar les afectacions derivades de les obres.
5.1 Execució del projecte: Tal i com queda recollit al document annex a la MPGM “Estudi de
síntesi de les diferents actuacions d’infrastructures a realitzar a la Plaça de les Glòries de
Barcelona” es preveu una execució en vàries fases que permetin la deconstrucció total del
nus viari i la construcció dels túnels soterrats que asseguri la continuïtat del trànsit en
superfície mentre el període d’obres estigui present.
Una vegada aprovada definitivament per part de la Generalitat de Catalunya la Modificació del
PGM de l’àmbit de Glòries i els seus entorns, l’Ajuntament procedirà a iniciar totes les accions
necessàries per a que en el termini màxim de 6-12 mesos s’iniciïn els treballs per a la total
deconstrucció dels nus viari. Les fases del projecte hauran de ser necessàriament
consecutives en el temps per tal d’impedir que es produeixin períodes d’aturada en les fases
de la deconstrucció fins a la total supressió del nus elevat. Les negociacions entre
administracions per a la construcció de l’intercanviador ferroviari no serà en cap cas motiu per
a l’endarreriment de l’inici d’aquesta obra llargament reivindicada per les entitats veïnals. En
tot cas l’Ajuntament preveu enllestir totes les obres de vialitat i superfície ajustant-se al màxim
a allò que ha quedat recollit al cronograma anterior.
5.2 Trànsit rodat: Pel que fa als túnels d’entrada i sortida de la ciutat, els estudis i les
projeccions de mobilitat incorporades a la MPGM han determinat que la proposta d’entrada de
la circulació per la Diagonal i la sortida per la Gran Via es mostra a criteri de l’Ajuntament molt
més eficient per la mobilitat privada que la solució de bidireccionalitat actualment en
funcionament. Així, les previsions apunten que els nivells de saturació del trànsit són
sensiblement inferiors en la solució de repartiment respecte la de manteniment de la
bidireccionalitat. Tot i així cal esmentar que la Modificació de Pla General Metropolità qualifica
com a sòl destinat a vial una superfície que permet que posteriors projectes de mobilitat o de
gestió viària puguin ser factibles i adaptar les infrastructures a futures solucions. Un cop
finalitzada la reforma el tram de Gran Via entre Marina i Glòries es procedirà a crear un carril
bus de sortida i un altre d’entrada. Aquest carril bus servirà pels busos urbans i interurbans i
regionals. L’esmentat projecte de mobilitat ha d’incloure les mesures que se’n deriven de
l’aplicació del Pla de protecció atmosfèrica que està elaborant el Govern de la Generalitat de
Catalunya a partir del desplegament del decret 226/06 de 23 de maig.
Addicionalment, l’Ajuntament es compromet a promoure polítiques com les que ja s’estan
posant en marxa a d’altres parts de la ciutat, amb l’objectiu de reduir la intensitat del trànsit.
Destaca, entre d’altres, el compromís d’aplicar polítiques de prioritat invertida per al vehicle
privat en el tractament de la gestió semafòrica i la prioritat per a vianants, bicicletes i
transports públics. De la mateixa manera, els projectes d’urbanització Incorporaran en tots els
carrers que es remodelin o es creïn i que no siguin de prioritat invertida carrils bici segregats.
20/03/2007 8
Igualment la gestió de la xarxa viària haurà d’incorporar mesures en el tractament físic i de
funcionament dels carrils de circulació (amplada, zones 30,...) que tendeixin a una pacificació
del trànsit rodat en superfície amb l’objectiu d’assolir una accessibilitat complerta pels
vianants. També incorporarà les mesures necessàries per a que el nivell de trànsit de cotxes
no augmenti respecte l’actual i comenci a tendir a la seva reducció. Caldrà definir clarament
els recorreguts de vianants i els carrils bici, per garantir la convivència entre els diferents
modes, configurant clarament els recorreguts a peu d’enllaç de barris, i la continuïtat dels
carrils bici.
Les entitats veïnals no comparteixen el criteri de la proposta de que el túnel d’entrada a la ciutat
connecti amb la Diagonal i no amb la Gran Via, com fins ara. Les entitats veïnals defensen la
continuïtat de la bidireccionalitat de la Gran Via al·legant que aquest tram ja absorbeix el trànsit
d’entrada i sortida cap el Maresme i així es pot seguir mantenint la situació actual de trànsit reduït
en el tram de la Diagonal comprés entre el carrer Cartagena i el carrer Marina. L’Ajuntament,
Sector de Mobilitat, considera que la doble direcció de la Gran Via seguiria comportant la deficient
gestió semafòrica que provoca un increment de la congestió que és el factor que més impacte
negatiu comporta sobre la qualitat de vida dels ciutadans de l’entorn i que queda solucionat amb
la proposta de distribució entre les dues vies.
L’estudi de mobilitat contempla un augment considerable del trànsit local, preveient saturacions
importants en les cruïlles Diagonal/Diputació i Diagonal - Lepant/Consell de Cent. Per fer realitat
el compromís que consta en aquest document de que no hi haurà increment de transit privat i que
es tendirà a la seva reducció, es proposa que els carrils màxims per aquest tram de Diagonal serà
de 4 carrils en sentit Llobregat, així com un carril per bicicletes segregat. La gestió semafòrica
donarà prioritat als vianants del carrer Diputació que es considerarà com a vial amb el pas de
vehicles restringit per aquest tram, limitant la seva amplada i els temps de verd corresponent.
Amb aquestes mesures, es reduirà l’impacte que tindrà amb aquest entorn l’entrada a la ciutat per
la Diagonal. Les entitats demanen que en aquest tram es contempli el pas del transport públic.
Per tal de reduir la saturació prevista en el tram de la Diagonal comprés entre Castillejos i Lepant,
s’implantaran les mesures adients per a que els vehicles procedents del nord de la Gran Via amb
destí al districte de Sant Martí o als barris del voltant de la plaça i Meridiana – Aragó utilitzin els
distribuïdors locals de Glòries de forma prioritària. D’aquesta forma i aplicant les mesures
oportunes, aquest tram de la Diagonal mantindrà una situació similar a la resta de vies bàsiques
confluents a la plaça.
El nou esquema viari es concretarà de manera que es garanteixi una adequada mobilitat pels
vianants, pel transport públic, les bicicletes i els vehicles. Es preveu limitar en tot el tram de la
Gran Via tant d’entrada com de sortida entre la Plaça de les Glòries i el carrer Bilbao, la velocitat
a un màxim de 50 Km/h, mesura que ha de redundar en una millora mediambiental i de qualitat
20/03/2007 9
de vida dels veïns i veïnes de tot l’àmbit. Per a fer efectiva aquesta mesura es procedirà a
instal·lar radars de control de la velocitat en aquest tram de la Gran Via.
El projecte incorporarà un carril soterrat d’entrada a la Gran Via que es preveu que sigui utilitzat
pel transport públic col·lectiu com a continuació del que ja existeix en aquests moments a la Gran
Via d’entrada a la ciutat fins a la Plaça de les Glòries. L’objectiu és que es permeti els autobusos
seguir el seu recorregut pel lateral de la Gran Via fins el seu destí. L’Ajuntament traslladarà al
Pacte per la Mobilitat i a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques la petició
expressada per les entitats veïnals d’incloure el disseny i la implantació en el projecte, d’un carril
BUS-VAO de sortida de la ciutat de Barcelona des de la Plaça de les Glòries fins a Raimon de
Penyafort, per a millorar la connexió de la ciutat amb les comarques veïnes en transport públic.
Pel que fa als sentits de circulació dels carrers que conformen l’àmbit, s’annexa a aquest
document un plànol on es detallen els sentits de circulació. (Plànol 2).
6. Mesures mediambientals: S’instal·laran pannells informatius que reflectiran el nivell de soroll i
de gasos per a la zona de la Plaça de les Glòries, per tal de conèixer les mesures de paràmetres
de la qualitat ambiental d’acord amb el marc normatiu d’aplicació per a cada cas al nostre país i
en especial d’allò que es derivi del projecte de llei de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
que en aquests moments es troba en el seu període de tramitació parlamentària. Les entitats
veïnals reclamen actuacions immediates sobre aquest tema sobretot la instal·lació de la unitat de
control ambiental i la informació publica dels mesuraments que realitzi s’incorporin els pannells
amb informació amb temps real dels nivells de contaminació ambiental considerats en el Pla de
protecció atmosfèrica que esta elaborant el Govern de la Generalitat de Catalunya a partir del
desplegament del decret 226/06 de 23 de maig.
7. Parc urbà: La Modificació del PGM contempla la qualificació com a zona verda de més de
192.000m2, dels quals uns 105.000 m 2 configuraran el projectat gran parc de les Glòries, amb
una forma ortogonal de més de 2 illes de l’Eixample d’ample per més de 3 illes de llargada. Dos
representants de les entitats veïnals que han format part del procés participatiu de Modificació del
PGM seran presents amb veu i vot en la selecció del projecte d’aquest nou gran parc urbà de
Barcelona i el seguiment del mateix en totes les seves fases. D’aquesta forma, es preveu que per
a la concreció del projecte de parc, s’obrirà un concurs de propostes d’entre les que haurà de
sortir el projecte definitiu. Aquest projecte tindrà un concepte global per a tot l’àmbit que prioritzi
les zones verdes, la vegetació autòctona i la seva integració dins del concepte de Parc Lineal
Trinitat- Ciutadella de manera que es mantinguin línies de continuïtat clares (recorreguts de
vianants, carrils bici, visuals, etc.
8. Habitatge: La Memòria Social de l’Habitatge, document annex que acompanya l’expedient de
la Modificació del PGM, determina que, com a mínim, un 50% del sostre dedicat a habitatge
resultant de la suma dels dos polígons d’actuació, serà destinat a habitatge en règim de protecció.
20/03/2007 10
La Memòria Social de l’Habitatge incorpora la determinació de les necessitats d’habitatge protegit
i/o assequible i els objectius socials a assolir. De la mateixa manera es realitza un recull en el que
apareixerà el tipus d’operació que desenvoluparà el pla, les proporcions entre els diferents usos i
tipologies així com les necessitats d’habitatge protegit, definint la seva modalitat de protecció
pública. Addicionalment detallarà el nombre total d’habitatges i sostre destinat a totes les seves
modalitats: protegit (concertat, règim general i règim especial), lliure i dotacional. Es limita per a
tot l’àmbit les alçades previstes a un màxim de PB+9 amb les excepcions dels solars situats a
Diagonal-Cartagena i a Gran Via- Cartagena (pendent d’ubicació). Els representants veïnals
manifesten la seva disconformitat amb l’alçada prevista en aquest darrer emplaçament. Amb
aquests condicionants, la previsió és de construir 1013 nous habitatges, un 50% dels quals ho
seran en règim de protecció. . L’Ajuntament considera que el planejament proposat compleix el
50% del sostre reclamat d’aquestes característiques. Addicionalment, el pla preveu en diverses
peces situades a tot l’àmbit la reserva de sòl per un màxim de 13.550m2 de sostre per a la
construcció d’habitatge dotacional. sempre que l’assignació de l’habitatge dotacional no vagi en
detriment d’ubicar equipaments de caràcter local pels barris.
En darrer terme, es remet als compromisos establerts al Pla de l’Habitatge de Barcelona 2004-
2010 pel que fa als percentatges d’habitatge públic en règim de lloguer. El percentatge
d’habitatge públic previst per a aquesta modificació de PGM destinat a règim de lloguer no
dotacional serà, com a mínim, el percentatge que preveu el Pla de l’Habitatge de Barcelona 04-10
Els representants veïnals defensen la necessitat de construir el màxim de habitatges de protecció
i remarquen:
- La seva convicció que caldria destinar la totalitat dels 450 habitatges del polígon de
titularitat municipal a habitatge públic de protecció, que sumats al 35% del polígon privat,
farien un total del 64% ( 647 habitatges de protecció dels 1013, representen un augment
respecte a la proposta actual de 140 habitatges més de protecció).
- Que el repartiment dels percentatges dels diferents modalitats de habitatge protegit
(concertat, règim general i règim especial) es faci amb criteris estrictament socials i no
econòmics. Que construeixin totes les modalitats per diversificar socialment i que
s’inclogui un percentatge significatiu, no inferior al 25 %, d’habitatge de lloguer, ja que
únicament són les administracions públiques, les que poden i tenen la possibilitat i
l’obligació de fer accessible l’habitatge a famílies amb recursos limitats.
- Que per assegurar la transparència en l’adjudicació de l’habitatge protegit del sector
privat, es faci també mitjançat el registre únic de sol·licitants, d’acord amb que preveu el
projecte de Llei pel dret a l’habitatge.
- Que una part de cada tipus de règim de protecció es reservi pels veïns, dels 4 barris del
entorn que estiguin inscrits en aquest registre, tal com s’ha fet amb altres barris de la
ciutat, per tal de preservar i garantir la cohesió social dels quatre barris tenim en compte
que tot aquest entorn estarà sotmès amb una transformació urbanística intensa i que no
20/03/2007 11
s’han fet promocions d’habitatges de protecció en la majoria dels quatre barris, aquesta
mesura es fa indispensable.
Pel que fa a aquesta darrera proposta, es donarà trasllat de la qüestió als àmbits de decisió
corresponents.
9. Cobriment de les vies de RENFE a l’àmbit de la Meridiana: En diverses fases s’ha anat
produint la cobertura d’alguns dels trams de les vies de RENFE en l’àmbit Meridiana - Plaça de
les Glòries. Però no ha estat possible per a tots ells. Per part dels representants veïnals de les
illes directament afectades i l’A.V.V. del Poblenou s’ha seguit insistint en la necessitat de finalitzar
el cobriment de tots els trams, fet amb el que l’Ajuntament hi està d’acord.
I per tal de seguir amb aquesta línia, a l’àmbit dels carrers Meridiana- Àlaba- Bolívia i de Tànger -
Pamplona- Meridiana es cobrirà, s’urbanitzarà i es taparan les infrastructures existents, seguint el
model de les actuacions precedents portades a terme en els àmbits colindants. El projecte es
finançarà d’acord amb ADIF.
10. Equipaments públics de barri: Històricament les entitats veïnals han reclamat millores en la
dotació d’equipaments dels seus barris i en especial en les zones més properes a la Plaça. En
aquest sentit s’havien aprovat fins ara els plans d’equipaments del Poblenou i del Clot- Camp de
l’Arpa dels que son referència obligada en el que es refereix a les previsions per a la zona de
Glòries i entorns. La majoria de les demandes han pogut ser ateses a excepció de la proposta
d’ubicar un Centre de Formació Professional que queda com a tema obert per solucionar en el
futur així com la Escola de Musica de barri prevista en el pla d’equipaments del Clot- Camp de
l’Arpa.
Les entitats veïnals reclamen que s’iniciïn les gestions amb els corresponents consorcis perquè
s’incloguin en els respectius mapes (escolar, sanitari i benestar social) com a mesura d’agilitar els
processos i reduir els terminis de la seva construcció i posada en funcionament.
Els plans d’actuació i d’inversió tant de districte com de ciutat prioritzaran l’execució dels
equipaments de caràcter local front els de ciutat, o en tot cas, l’execució d’uns i altres
equipaments portaran un ritme parell.
Els equipaments que finalment estan consensuats per a ser ubicats a l’àmbit de la modificació o
en el seu entorn més immediat són:
POBLENOU:
• Centre d’Atenció Primària. Es preveu situar-lo al solar ubicat entre els carrers Ciutat
de Granada, Bolívia i Badajoz. Els CAP són una competència de la Generalitat de
20/03/2007 12
Catalunya. L’Ajuntament de Barcelona proposarà al Departament de Salut de la
Generalitat la inclusió del CAP, amb caràcter prioritari, en el programa de
construccions de nous centres a la ciutat.
• Casal de gent gran. Es situarà al solar ubicat entre els carrers Ciutat de Granada,
Bolívia i Badajoz. Els casals de gent gran són equipaments de titularitat municipal. En
aquest cas les obres caldrà adequar-les al conveni amb la Generalitat per a la
ubicació del CAP.
• Equipament esportiu ( compartit amb Fort Pienc). Tant des de l’A.V.V. de
Poblenou com des de la de Fort Pienc ha estat una constant la reclamació d’una
instal·lació esportiva amb piscina que doni servei a un sector de població objectiu,
que malgrat tenir grans centres esportius a una distància que tècnicament compleix
els estàndards de servei, es pot considerar que es fa necessari disposar d’un
equipament esportiu de proximitat. Aquesta és una necessitat clarament identificada
per les dues entitats. L’alt nombre d’equipaments previstos dificulten trobar un
emplaçament idoni. Des de l’Ajuntament, a més, des del principi es va veure
necessari cercar una solució compartida entre els dos barris que assegurés la
viabilitat de la gestió. Finalment l’espai idoni no es troba exactament a l’àmbit de la
modificació sinó a tocar del mateix al solar que ocupava la seu de Transportes Ochoa
als carrers Tànger- Sancho de Àvila - Pamplona. El sòl que s’ha assignat per a
aquesta funció és 1.500 m2. El sostre total es situa en els 3000 m2. Aquest és un
solar de titularitat privada però que per desenvolupar el seu planejament ( Modificació
PGM Glòries 2) ha de preveure un equipament de caràcter públic com el del
polisportiu.
�� Centre de Primària de doble línia: El CEIP està previst en el sí del Pla
d’equipaments del districte de Sant Martí . S’acorda treballar en la línia d’efectuar la
permuta de qualificacions entre el solar situat entre els carrers Bolívia- Pamplona-
Tànger- Àlaba (amb qualificació 6c), amb d’altres qualificats com a equipaments en el
sí del 22@. La superfície del solar no serà inferior a 3500m2 d’acord amb la previsió
que pels equipaments d’aquestes característiques faci el Consorci d’educació de
Barcelona.
�� Escola bressol: L’escola bressol està prevista en el sí del Pla d’equipaments del
districte de Sant Martí. S’acorda treballar en la línia d’efectuar la permuta de
qualificacions entre el solar situat entre els carrers Bolívia- Pamplona-Tànger- Àlaba
(amb qualificació 6c), amb d’altres qualificats coma a equipaments en el sí del 22@.
20/03/2007 13
POBLENOU - CLOT-CAMP DE L’ARPA:
�� Biblioteca de barri. A les plantes del sòcol del edifici annex a l’edifici administratiu,
es reserven per a equipaments de barri uns 6000 m2 de sostre. Es contempla que
aquest edifici de la biblioteca, auditori i sales es programi i iniciï obres de forma
directa i conjunta amb l’edifici administratiu prioritzant de forma segregada
l’acabament de les obres i la posada en marxa dels equipaments locals. Dins del Pla
d’equipaments públics del districte de Sant Martí s’ha previst instal·lar una biblioteca
de barri d’uns 1200 m2 de sostre.
�� Centre de barri amb sales polivalents (aules d’esbarjo, música, teatre, etc.).
També a les plantes del sòcol del edifici annex a l’edifici administratiu, s’ha reservat
per a equipaments de barri uns 6000 m2 de sostre. Dins del Pla d’equipaments
públics del districte de Sant Martí s’ha previst instal·lar a més de la biblioteca de barri
d’uns 1200 m2 de sostre, un centre de barri amb sales polivalents.
�� Auditori. Com a complement als dos equipaments que es situaran als baixos de
l’edifici annex a l’edifici administratiu ( biblioteca i centre de barri), es preveu la
posada en marxa d’un auditori, principalment dedicat a activitats de barri. El
desenvolupament funcional de la instal·lació primarà de la mateixa manera la seva
complementarietat amb altres equipaments de caire similar que o bé ja estan en
funcionament a la mateixa Plaça o bé es preveuen en aquesta modificació.
CLOT- CAMP DE L’ARPA
�� Residència de gent gran. Arran de l’acord de març de 2006 entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Federació d’entitats del Clot- Camp de l’Arpa i l’ A.V.V de Clot- Camp
de l’Arpa en el que s’expressava la millor idoneïtat del solar situat a la cruïlla de Gran
Via- Independència respecte el que el Pla d’equipaments públics del Clot-Camp de
l’Arpa havia proposat a Concili de Trento/ Lope de Vega, i fruit de l’esmentat acord, es
preveu la ubicació d’una residència i centre de dia per a la gent gran a Gran Via-
Independència en un mateix edifici que comparteixi serveis tal i com demana
específicament la Generalitat de Catalunya (amb un sostre de 5000 m2
aproximadament ). Al mateix acord es detalla que el període de tramitació per part de
l’Ajuntament serà durant el 2007 per a, complint-se aquesta premissa, cedir
posteriorment el solar a la Generalitat. Ambdues parts es comprometen a exposar les
raons per les que consideren aquesta actuació com a molt necessària i alhora la
necessitat que sigui inclosa en la programació a partir d’aquest mateix any. El solar
estarà lliure i prioritzat per a poder substituir a alguna altra ubicació prevista en
l’actual conveni de residències que per algun motiu no es pogués realitzar com
preveu l’esmentat acord.
20/03/2007 14
Les entitats veïnals mantenen la seva reclamació d’incloure a la MPGM o entorns
immediats els equipaments previstos pel pla d’equipaments: Centre Integral de
Formació Professional, Escola de Musica pel barri ( a més de la prevista pel districte a
Gran Via Rambla del Poblenou) i escola bressol .
FORT PIENC
�� Equipament esportiu (compartit amb Poblenou). Es remet al que ja ha estat
exposat al respecte a l’apartat del barri de Poblenou
�� Centre d’Atenció Primària. Es preveu situar-la al solar ubicat entre els carrers
Diagonal- Gran Via i Cartagena. Es reserva un total de 1500 m2 de sòl per a les
seves necessitats funcionals tal i com ha estat sol·licitat des del propi departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
Els CAP són una competència de la Generalitat de Catalunya. Caldrà, per tant,
convenir amb la Generalitat la ubicació del nou CAP i posteriorment marcar el
calendari d’obres i posada en marxa.
�� Equipament per a la gent gran (centre de dia, residència ) Es preveu situar-los en
les plantes superiors al CAP del solar de Diagonal- Gran Via- Cartagena. Es
reservarà al planejament derivat el sostre necessari per a cobrir les necessitats
funcionals d’aquests centres fins a 120 places de residència i 30 de centre de dia.
L’Ajuntament proposarà la cessió d’aquest sostre la Generalitat de Catalunya per a la
ubicació del centre de dia i de la residència de gent gran.
SAGRADA FAMÍLIA
�� Centre d’Educació Infantil i Primària. Al solar situat a Consell de Cent/Castillejos
s’ha efectuat una reserva de sòl fins a 4700 m2 per a la construcció d’un Centre
d’Educació Infantil i Primària i d’una escola bressol. Pel CEIP es reserven 3500 m2.
En aquests moments una part del solar està ocupat per edificacions existents. En
conseqüència, a partir de l‘aprovació definitiva del PMU que desenvolupi el sector es
produirà la cessió del sòl per part dels propietaris a l’Ajuntament que permetrà posar
a disposició el solar a la Generalitat de Catalunya. Caldrà que en el moment en que
es pugui produir la cessió es marqui un calendari posterior d’execució que, en els
terminis més breus possibles, a partir de l’obtenció i incorporació al Mapa Escolar
d’acord amb la planificació del Consorci d’Educació de Barcelona es pugui dur a
terme la construcció i posada en funcionament.
20/03/2007 15
�� Escola bressol. Al solar situat a Consell de Cent/Castillejos s’ha efectuat una reserva
de sòl fins a 4700 m2 per a la construcció d’un Centre d’Educació Infantil i Primària i
d’una escola bressol. Per a l’escola bressol s’han reservat 1200 m2 de sòl.
En aquests moments una part del solar està ocupat per edificacions existents. En
conseqüència, a partir de l‘aprovació definitiva del PMU que desenvolupi el sector es
marcarà un calendari posterior que en els terminis més breus possibles, a partir de
l’obtenció i incorporació al Mapa Escolar d’acord amb la planificació del Consorci
d’Educació de Barcelona es pugui dur a terme la construció i posada en
funcionament.
Centre social intergeneracional. Es reserven 2200 m2 de sostre per a la posada en
marxa d’un centre social intergeneracional a l’equipament conegut com l’antiga
fàbrica de paraigües. La proposta d’equipaments en el sector de Sagrada Família té
un caràcter integral, un/s espai/s en que s’interrelacionin diferents segments d’edat:
nens, joves, gent gran. Paral·lelament a la tramitació derivada de la MPGM, es
preveu realitzar l’encàrrec de l’elaboració del projecte, ja que aquesta mesura
possibilitarà reduir considerablement tot el procés sempre que s’aconsegueixi una
cessió anticipada del sòl per part dels propietaris, prèvia a la reparcelació.
�� Centre d’Atenció Primària. Es remet al que ja ha estat exposat al respecte a
l’apartat del barri de Fort Pienc.
�� Equipament per a la gent gran (centre de dia, residència ) Es remet al que ja ha
estat exposat al respecte a l’apartat del barri de Fort Pienc.
A la modificació es preveuen les ubicacions pels equipaments mitjançant la corresponent
qualificació dels sòls necessaris per a fer-ho possible. El desenvolupament del planejament
derivat i els posteriors projectes, així com el calendari d’execució i posada en marxa, resten
supeditats a les previsions a establir en el sí dels Plans d’Equipaments de cada un dels districtes
afectats.
Tot i així en el cronograma que s’adjunta es preveuen els calendaris previstos de posada en
marxa.
11. Encants: Es qualifica com a equipament el solar situat entre els carrers de Castillejos-Casp-
Meridiana, solar que té les capacitats necessàries per a reubicar els Encants en les condicions que
l’Institut de Mercats i els encantistes reclamen en les seves al.legacions presentades a la Modificació
del Pla General Metropolità.
20/03/2007 16
La reivindicació principal i objectiva, que expressen aquestes al.legacions és la reduïda superfície del
solar de la proposta inicial que si bé permetria reubicar fins a 11.000 m2 de sostre, aquests es
disposarien en dues plantes. La demanda dels encantistes, un cop aproximades les postures i
admeses les mancances inicials per part de l’Ajuntament, es concreta en reclamar un sostre total
equivalent a aquests 11.000 m2 indispensables, però distribuïts de forma que s’obtingui una planta
mínima de 7.500 m2 amb capacitat per ubicar la plaça de subhastes a l’aire lliure.
Analitzats diferents solars dins l’ambit objecte de la Modificació de PGM en tràmit i també en els seus
entorns es constata que els únics espais que actualment poden oferir aquestes capacitats són l’actual
edifici de la plaça de braus de la Monumental, ja qualificat com a equipament, i el solar ubicat entre
els carrers de Castillejos-Casp-Meridiana. Es proposa doncs qualificar com a equipament aquest
darrer solar, ubicat dins els límits de l’ambit de la Modificació de PGM, donat que les seves
dimensions, 8.229 m2 en planta, subsanen la manca de grans espais diàfans de l’anterior ubicació i
alhora permet resoldre en el propi àmbit del document aquesta peça cabdal.
En el cas que s’opti finalment per reubicar els Encants en un emplaçament diferent, el planejament
derivat reservarà en aquest solar un sostre mínim de 8.229 m2, per a equipaments amb vocació de
barri, preferentment els reivindicats que no han estat ubicats en l’àmbit.
12. Equipaments de ciutat: Implantació del nou Centre del Disseny que reforçarà l’oferta cultural de
la Plaça. Trasllat dels Encants . Implantació del nou edifici administratiu. Les primeres plantes de
l’edifici annex a l’edifici administratiu (sobre l’aparcament actualment en construcció) es reserven per
a equipaments de barri fins a un total de 6000 m 2 de sostre (ja han estat inclosos en la relació
d’equipaments de barri). Els representats de les entitats mostren el seu desacord respecte les
alçades màximes previstes dels edificis del Centre del Disseny i l’administratiu Ona i demanen que es
minimitzi a la MPGM el seu impacte.
13. Activitats econòmiques: El planejament preveu que es dediqui un 10% del sostre total per a
cada sector a activitats econòmiques (sector terciari).
14. Tram de la gran Via entre Plaça de les Glòries i Rambla del Poblenou: Els condicionants
tècnics de l’obra condicionen el futur disseny viari i d’urbanització de la zona motiu pel qual la
Modificació provisional del PGM recull el cobriment dels carrils soterrats de l’àmbit de la Gran Via en
el seu tram entre la Plaça de les Glòries i la Rambla del Poblenou i fins allà on sigui tècnicament
possible . Les diferències de pendent entre un i altre punt i la diferent secció respecte altres punts de
la pròpia Gran Via més enllà de la Rambla del Poblenou, fan que s’aposti pel cobriment dels carrils
soterrats de circulació front a d’altres opcions plantejades.
20/03/2007 17
15. Intercanviador i millores en el transport públic: Entitats veïnals i responsables municipals
plantejaran de manera comuna la reivindicació d’incloure al Pla Director d’Infrastructures la creació de
l’intercanviador de Glòries i de la mateixa manera demanaran accelerar-ne la seva execució dins el
període temporal del mateix Pla (2001-2010). Aquest fet permetrà la realització de les obres al mateix
temps que es porten a terme les de la deconstrucció del nus viari. Igualment, l’Ajuntament des de la
seva participació en els òrgans de govern de l’Autoritat del Transport Metropolità, demanarà que
s’acceleri l’execució de la connexió del Trambesòs amb l’estació de l’Arc de Triomf prevista al Pla
Director d’Infrastructures per a que comencin les obres el més aviat possible. La solució del pas del
tramvia per a arribar a Arc de Triomf passant pel carrer Ali Bei i creuant el pont de Marina és un
projecte ja redactat. L’entrada en servei d’aquesta connexió tramviària s’ha de produir abans de
l’enderroc de l’anell viari de Glòries. Amb aquesta iniciativa es pretén crear més oferta de transport
públic per a l’àrea objecte de planejament i garantir l’accés dels treballadors i treballadores al 22@ de
Poblenou.
Ambdues parts constaten que la solució proposada fa possible l’allargament del carril bus d’entrada a
la ciutat per sota de la Plaça per a fer-lo arribar fins a la Gran Via, si els projectes posteriors acaben
considerant aquesta com a la millor opció per a la funcionalitat requerida.
Igualment i com a resposta a una petició expressament realitzada per les entitats veïnals, tant pel que
fa a l’urbanisme com pel que fa a la mobilitat, la solució proposada no invalida, en el cas que així es
determinés, realitzar la connexió amb tramvia de la Diagonal. La petició es basa en la proposta de les
entitats veïnals de perllongar el recorregut de la línia T4 del Trambesòs per a que connecti amb la
banda muntanya de la Diagonal.
La proposta demana l’allargament per etapes del tramvia fins a la unió d’aquesta línia amb les que
donen servei al Trambaix. La connexió entre la parada del tramvia prevista a la MPGM sobre
l’intercanviador de transport públic i la seva possible continuïtat per la Diagonal cap a l’Oest té
múltiples solucions gràcies a la continuïtat de les cotes 14’5 i 15’5 amb uns radis de curvatura de 50
metres , i a partir dels treballs i estudis que l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament i l’ATM puguin aportar
per a concretar aquesta opció.
Immediatament a l’aprovació municipal de la MPGM, i de forma prioritària, representants de les
entitats veïnals i de l’Ajuntament demanaran conjuntament a l’Entitat Metropolitana del Transport i
l’Autoritat del Transport Metropolità la revisió de la cobertura de la xarxa de transport públic de
superfície per a la Plaça i els seus entorns, incidint també en l’oferta de transport públic addicional
cap el 22@. Aquest estudi haurà de reflectir especialment la cobertura de transport de superfície del
territori comprés entre el Passeig de Sant Joan, la Meridiana, i la Diagonal fins a la plaça de les
Glòries i les actuacions concretes en la xarxa d’autobusos i tramvia, quantificades i temporalitzades,
que s’han de produir per a millorar-ne aquesta cobertura. De la mateixa manera l’estudi ha d’analitzar
la cobertura nocturna i les mesures que cal prendre per a millorar-la. L’Ajuntament concretarà les
propostes de millora i ampliació del carril bus.
20/


Compromís per Glòries
Resum dels resultats del Grup de Treball sobre la modificació urbanística en l’àmbit de la Plaça de les Glòries i entorns i sobre la seva transformació global
L’ajuntament de Barcelona, i els representants de les entitats veïnals i ciutadans de la plaça de les Glòries i el seu entorn van constituir la Comissió de Seguiment per al projecte de remodelació de la Plaça de les Glòries i els seus entorns l’any 2003. La Comissió va encarregar al Grup de Treball, constituït el 17 de novembre de 2005, el debat tècnic de la proposta de Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de les Glòries. Els treballs d’aquest Grup culminen amb la presentació del document de síntesi de resultats de les reunions del Grup de Treball de la proposta de MPGM de l’àmbit de la plaça de les Glòries i el seu entorn en la reunió de la Comissió de Seguiment.

D’aquesta manera comença el document signat per l’ajuntament de Barcelona i les Associacions de veïnes i veïns del Clot-Camp de l’Arpa, del Fort Pienc, del Poblenou i de la Sagrada Família a la primavera de 2007 (http://www.glories.cat/documentacio/ajuntament/compromis_per_glories_20_mar_2007.pdf). Així una comissió, constituïda al 2003, encarrega al 2005 a un grup de treball la redacció d’un document que s’aprova al 2007.

El pla Cerdà projectava al 1859 la Plaça de les Glòries com un centre neuràlgic de la ciutat. Lluny d’això, la seva concepció i la manca d’equipaments el fan un espai difícil de transitar que l’acumulació de projectes no ha pogut solucionar. En aquest nou intent, l’ajuntament desplega tota la retòrica que envolta la seva propaganda: participació, mobilitat, equipaments. Resulta interessant, doncs, analitzar-ne els diferents punts.

En el punt número 1, Calendari de l’aprovació de la Modificació de PGM, ja ens emplacen a finals de 2007 per iniciar “els processos administratius que han de permetre desenvolupar el planejament derivat i els diferents projectes d’urbanització i d’edificació d’equipaments i habitatge inclosos a l’àmbit de la Modificació.”

En el punt número 2, Actuacions en curs i immediates, les associacions de veïns “volen fer constar el seu desacord més absolut respecte a que no s’hagi fet fins ara cap més de les inversions reivindicades o promeses per realitzar durant el mandat 2003- 2007, i respecte a que no s’hagin materialitzat en avenços pels barris la resta dels 18 milions d’euros previstos en el PIM 2003-2007 per a la zona de Glòries.”

En el punt número 3, Programa Municipal 2007-2011, s’inclou un cronograma que mesos més tard, després de les eleccions municipals, l’ajuntament va modificar allargant-lo. També s’ha de dir que les dates del nou calendari estan lluny de ser respectades.

En el punt número 4, Mesures de participació ciutadana, se’ns parla de “mesures de participació específiques per a cada un dels processos així com un informe participatiu que reculli les actuacions realitzades”. Aquestes mesures deurien resultar insuficients i ja el 22 d’abril de 2008 la AV de Glòries feia una roda de premsa i emetia un comunicat en que es deia, entre d’altres coses, que “no hi ha la participació que es va acordar : Tot i que s’estan tenint nombroses reunions dels diferents grups de treball, no estan tenint el contingut i les implicacions acordades en el punt 4 del Compromís (reproduït en annex). Exigim que s’informi documentalment a temps de poder opinar sobre els aspectes rellevants i que no se’ns presentin els temes una vegada decidits. És al govern municipal a qui correspon decidir però informant completament i a temps per permetre una participació real i tenint en compte de veritat les opinions dels barris. Esperem que el treball conjunt que s’està realitzant en algun dels grups de treball serveixi de base per potenciar més l’autèntica participació, que pot facilitar el consens en bastants casos i que els barris tinguem realitats ben aviat.” (http://www.glories.cat/documentacio/aavv/Roda_premsa_22_abr_2008_1r_anivi_Compromis.doc).

En el punt número 5, Vials i mobilitat,

En el punt número 6, Mesures mediambientals,

En el punt número 7, Parc urbà,

En el punt número 8, Habitatge, es “determina que, com a mínim, un 50% del sostre dedicat a habitatge resultant de la suma dels dos polígons d’actuació, serà destinat a habitatge en règim de protecció.”

En el punt número 9, Cobriment de les vies de RENFE a l’àmbit de la Meridiana,

En el punt número 10, Equipaments públics de barri, s’enumeren les demandes que, en paraules del ajuntament, “han pogut ser ateses”. Per mirar si realment ho han pogut ser, farem un repàs a aquestes.
Poblenou
-Centre d’atenció primària i Casal de gent gran.
-Equipament esportiu (compartit amb Fort Pienc)
-Centre de primària de doble linea.
-Escola bressol
Poblenou-Clot-Camp de l’Arpa
-Biblioteca de barri.
-Centre de barri amb sales polivalents.
-Auditori.
Clot-Camp de l’Arpa
Residència de gent gran.
Fort Pienc
-Centre d’atenció primària
-Equipament per a la gent gran (centre de dia, residència).
Sagrada Família
-Centre d’educació infantil i primària.
-Escola bressol.
-Centre social intergeneracional.
-Centre d’atenció primària
-Equipament per a la gent gran (centre de dia, residència).


En el punt 11, Encants,

En el punt 12, Equipaments de ciutat,

En el punt 13, Activitats econòmiques,

En el punt 14, Tram de la gran Via entre Plaça de les Glòries i Rambla del Poblenou,

En el punt 15, Intercanviador i millores en el transport públic

En el punt 16, Aparcaments per a residents,
No hay comentarios: